Kartat e besnikerise

Karta e besnikerise vendoset ne sherbim te konsumatorit me qellim shpërblimin e tij nepermjete
mbledhjes se pikeve, perfitimit te uljes me perqindje apo te tjera ospione qe perfitohen pas blerjes se mallerave
ose shërbimeve. Gjithashtu kjo lloj karte perdoret edhe për të regjistruar informacione
për blerjet e kryera.